Kasutustingimused

Sinimanna.ee teenuste kasutustingimused

 

Kasutades www.sinimanna.ee veebikeskkonnas(edaspidi nimetatud ka: „Lehekülg“) ja selle kaudu pakutavaid teenuseid (edaspidi nimetatud ka: „Teenus“), nõustute Teie, kui kasutaja alljärgnevate tingimustega (edaspidi nimetatud ka:„Tingimused”):

 

1. Üldsätted

 • Teenuse osutajaks on Sinimanna OÜ (äriregistri kood 12872426, asukoht Vana-Narva mnt 1A, Harjumaa, KMKNR EE101924807. (edaspidi nimetatud ka: “Teenusepakkuja“).
 • Teenusepakkuja sidevahendite andmed on:
 • Teenuse eesmärgiks on võimaldada kasutajatel uute ja vähekasutatud lasteasjade (vt täpsemalt punktis 3) omavahelist vahetamist ja müümist.
 • Teenus on müüjatele (kaupade pakkujatele) tasuline. Kasutustasuaastase perioodi eest erakasutajale on aastaks 3.60 eurot (sisaldab käibemaksu) ja ärikasutajale 20€ (sisaldab käibemaksu). Kasutustasu kuulub tasumisele müüjana registreerumisel. Kasutustasu ega osa sellest ei kuulu tagastamisele, kui kasutaja ükskõik mis põhjusel ei kasuta Teenust terve perioodi jooksul või kui Teenusepakkuja otsustab taustakontrolli tulemusena kasutajat müüjana mitte registreerida.

2. Pakutavad kaubad ja teenused

 • Lehekülje kaudu on lubatud pakkuda järgmisi kaupu ja teenuseid (edaspidi nii kaubad kui ka teenused nimetatud ka: „Kaubad“):
  • laste riided, laste jalanõud, rasedate riided, rasedate jalanõud, lastetarbed, rasedate tarbed, naiste riided, naiste jalanõud, meeste riided, meeste jalanõud
  • teenused eelnimetatud asjade valmistamiseks (riiete õmblemine, kudumine, mänguasjade valmistamine vmt).
 • Teenusepakkuja võib erandina aktsepteerida ka niisuguste kaupade ja teenuste pakkumist, mis ei kuulu küll otseselt Kaupade loetellu, kuid mille pakkumist on Teenusepakkuja hinnangul kõiki asjaolusid arvestades mõistlik lubada. Teenusepakkuja poolt ühe erandi tegemine ei anna kasutajatele alust eeldada ka järgnevate erandite tegemist.
 • Kaubad peavad olema kas uued või vähekasutatud. Kaupade pakkumine peab mh. vastama Teenusepakkuja poolt kehtestatud täpsematele juhistele, mis asuvad siin. Teenusepakkujal on õigus sekkuda ja vajadusel ka lõpetada niisuguste Kaupade pakkumised, mis ei vasta Teenusepakkuja hinnangul eeltoodud nõuetele või mis muul moel ei vasta Tingimustele.

3. Era- ja ärikasutajad

 • Teenuse kasutamine on lubatud üksnes registreeritud kasutajatel.
 • Kasutajad on, sõltuvalt nende tegevuse eesmärkidest, erakasutajad ja ärikasutajad.
 • Erakasutajad on kasutajad, kes kasutavad Teenust üksnes isiklikel eesmärkidel — isiklike asjade müümisel, isiklikuks kasutuseks omandamiseks või mitte pideva tegevusena käsitöötoodete valmistamiseks, müümiseks või teenuse osutamiseks.
 • Teenuse kasutamiseks ärilistel eesmärkidel peab end registreerima ärikasutajana.
 • Teenusepakkuja võib nõuda kasutajalt selgitusi, kui Teenusepakkuja hinnangul kasutaja kasutab Teenust ärilistel eesmärkidel, kuid ei ole ennast registreerinud ärikasutajaks. Vastavalt selgitustele ja asjaoludele langetab Teenusepakkuja lõpliku otsuse, mis on kasutajale kohustuslik.
 • Üldjuhul otsustab Teenusepakkuja 3 päeva jooksul vastava taotluse saamisest, kas registreerib taotleja müüjana või mitte.

4. Tehingud

 • Ostu-müügi- ja vahendustehingud toimuvad kasutajate vahel, Teenusepakkuja nende tehingute osapooleks ei ole. Tehingute sisu, tingimuste ja täitmise eest vastutavad tehingute osapooled ja Teenusepakkuja nende eest ei vastuta.
 • Tehingute osapooled on kohustatud omavahel tehingutega seonduvaid asjaolusid piisavalt arutama ja vajadusel täpsustama enne tehingu järgset arveldamist.
 • Kui tehingu osapoolte vahel ei ole teisiti kokku lepitud, loetakse kaupade tarneajaks 7 päeva arvates tehingu sõlmimisest või, kui arveldamine toimub Teenusepakkuja deposiidi kaudu, ostusumma laekumisest deposiiti ja selle kohta müüjale teate saatmisest.

5. Arveldamine

 • Tehingutega seonduvad arveldused korraldavad tehingute osapooled üldjuhul iseseisvalt. Uute ja vähemaktiivsete kasutajate puhul võib Teenusepakkuja arveldusviiside osas ette näha, et lubatakse üksnes arveldamist kas Teenusepakkuja deposiidi kaudu või sularahas vahetult kauba üleandmisel. Kui üks tehingu osapooltest soovib arveldamiseks kasutada Teenusepakkuja deposiiti, on teine osapool kohustatud seda arveldusviisi aktsepteerima.
 • Teenusepakkuja pakub võimalust teha tehingutega seonduvad arveldused läbi Teenusepakkuja deposiidi. Deposiidiarvelduse korral on tehingu ja arvelduse käik järgmine:
  • tehingu osapooled lepivad tehingus kokku, leppides ühtlasi kokku arveldamises Teenusepakkuja deposiidi kaudu;
  • ostja kannab ostuhinna Teenusepakkuja deposiiti;
  • Teenusepakkuja teatab raha laekumisest müüjale;
  • 3 päeva jooksulTeenusepakkuja poolt raha laekumise kohta teate saamisest on müüja kohustatud tehingu järgse kauba ostjale teele saatma. Kui Teenusepakkuja ei saa 3 päeva jooksul teadet kauba ostjale teele panemise kohta, kannab Teenusepakkuja ostusumma ostjale tagasi;
  • kauba saamisel kontrollib ostja kauba viivitamata üle ning teatab kauba vastavusest või mittevastavusest tehingu tingimustele Teenusepakkujale;
  • kauba vastavuse korral tehingu tingimustele kannab Teenusepakkuja deposiidis oleva ostusumma üle müüjale;
  • kauba mittevastavuse korral tehingu tingimustele kannab Teenusepakkuja deposiidis oleva ostusumma tagasi ostjale ning tehingu osapooled lahendavad tehinguga seonduvad küsimused omavahel;
  • Kui ostja ei ole 3 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest teatanud ei kauba vastavusest ega kauba mittevastavusest, loetakse suhetes Teenusepakkujaga, et kaup vastab tehingu tingimustele. Tehingu osapooled peavad arvestama, et kui kaup saadetakse  Omniva pakiautomaadi kaudu, kantakse ostusumma automaatselt edasi müüjale hiljemalt 72 tunni möödumisel paki kättesaamisest pakiautomaadist (eeldusel, et vahepealsel ajal ei ole ostjalt laekunud mittevastavuse teadet).

 

6. Kasutaja üldised kohustused

 • Teenuse kasutamine on lubatud üksnes eeldusel, et kasutaja ei riku kohalduvat õigust ning tegutseb vastavuses heade kommete, tavade ja Tingimustega. Mh. käitub kasutaja Teenusepakkuja ja teiste kasutajate suhtes lugupidavalt ja väärikalt.
 • Kasutaja esitab Teenuse kasutamisel üksnes tõeseid isiku- jm andmeid.Keelatud on selliste andmete esitamine, mis on eksitavad või ebatäpsed. Mh. peavad kasutaja poolt avaldatavad tekstid, fotod jm andmed olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega (k.a. kolmandate isikute nõusolek, kui see on vajalik).Kasutaja muudab või kõrvaldab esitatud andmed koheselt, kui ilmneb nende ebatäpsus või ekslikkus (k.a. kui need on niisuguseks muutunud tulenevalt asjaolude muutumisest).
 • Kasutaja peab Teenusepakkujat viivitamata informeerima e-posti teel (või, kui selleks on Leheküljel eraldi lahendus, siis selle lahenduse kaudu), kui tema andmed või temaga seotud asjaolud, mis ta on Teenusepakkujale varasemalt teatanud, muutuvad.
 • Kasutaja kasutab Teenuse ja Lehekülje kasutamisel oma e-posti aadressi, mille kehtivuse ta tagab. Kasutaja kinnitab Teenuse ja Lehekülje jätkuva kasutamisega, et jälgib oma e-posti kontot piisava sagedusega, et Teenusepakkuja või teiste isikute poolt sinna saadetud teated mõistliku aja jooksul kätte saada.
 • Kasutaja hoiab Lehekülje kasutamiseks vajalikku kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks volitamata isikute kätte. Kõik Kasutaja kasutajatunnuse ja salasõna abil tehtud toimingud ja tehingud loetakse Kasutaja poolt tehtuks, kui Kasutaja ei tõenda vastupidist.
 • Kasutaja ei tohi avaldada oma kontole sisselogimise andmeid (eelkõige salasõna) teistele isikutele. Kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja salasõna abil.
 • Kui Leheküljel on teatud teadete saatmiseks ette nähtud vastavad tehnilised lahendused, on kasutajad kohustatud vastavaid teateid edastama nende lahenduste kaudu.
 • Registreeritud ärikasutajatel on õigus avaldada oma poeruumide, interneti- või e-poe jmt aadresse.
 • Kaupade pakkumisel ja müümisel, eriti nende pakkumisel ja müümisel ärilisel eesmärgil, peavad kasutajad mh. silmas pidama, et nende tegevus ei rikuks kehtivat õigust ega võimalike kolmandate isikute (nt kaubamärgiomanikud, ametlikud maaletoojad vmt isikud) õigusi.
 • Teenusepakkujal on mh. õigus sulgeda kasutajakontosid, mis on vastuolus Tingimustega või mis on olnud mitteaktiivne rohkem kui xx

7. Teenusepakkuja muud õigused

 • Teenusepakkuja ei pea aktsepteerima kõiki registreerimissoove ning ei pea põhjendama registreerimisest keeldumist.
 • Teenusepakkujal on õigus Teenuse osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks viia kasutaja osas läbi taustauuring avalikult kättesaadavate andmete alusel (nt äriregister, sotsiaalvõrgustikud, internetiotsingud jmt).
 • Teenusepakkujal on õigus jälgida kasutajate tegevust Leheküljel mh. selleks, et hinnata tegevuse vastavust Tingimustele.
 • Tingimuste rikkumise korral on Teenusepakkujal õigus kasutaja Teenuse kasutamise võimalusi piirata, kuulutused vmt andmed eemaldada, kasutajakonto blokeerida või tühistada või võtta tarvitusele muid Teenusepakkuja hinnangul vajalikke ja kohaseid meetmeid.Teenusepakkujal ei ole kohustust niisuguseks sekkumiseks ja kasutajad ei saa niisugust sekkumist eeldada.

8. Teenusepakkuja vastutuse piirangud

 • Teenusepakkuja ei vastuta Lehekülje kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ega kasutajate ja tehingupoolte muude kohustuste või heade tavade järgimiste eest. Teenusepakkuja üksnes võimaldab Kaupade pakkumist ning tehingute sõlmimist, kuid ei vastuta nende sisu, kasutamise eesmärkide vmt eest.
 • Omavahelised tehingud sõlmivad Teenuse kasutajad ilma Teenusepakkuja sekkumiseta ning vastutavad ise kõigi sõlmitud tehingute täitmise eest. Teenusepakkuja ei ole kasutajate vaheliste tehingute pooleks ega vastuta nende täitmise eest.
 • Teenusepakkuja ei kontrolli kasutaja poolt avaldatud andmete vastavust tegelikkusele; ebaõigete andmete esitamise eest vastutab kasutaja.
 • Teenusepakkuja võib Teenuse osutamise igal ajal lõpetada. Lõpetamise korral püüab Teenusepakkuja sellest kasutajaid aegsasti teavitada, kuid ei taga niisugust teavitamist. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse osutamise lõpetamisest kasutajatele tuleneda võiva ebamugavuse või kahju eest.
 • Teenusepakkuja ei vastuta võimalike ebamugavuste ja kahjude eest, mis võivad olla põhjustatud Teenuse mittevastavusest kasutaja soovidele või tõrgetest Teenuse töös.

9. Isikuandmete töötlemine ja cookie’d

 • Kasutaja annab käesolevaga Teenusepakkujale nõusoleku kasutaja isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
 • Kõiki isikuandmeid, mida kasutajad Teenuse ja/või Lehekülje kaudu esitavad, kasutab Teenusepakkuja üksnes selleks, et Teenust paremini osutada ja seda edasi arendada.
 • Teenusepakkuja ei anna kasutajate isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud Tingimustes või seaduses sätestatud juhtudel. Teenusepakkujal on õigus anda kasutajate isikuandmeid üle Teenusepakkuja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada Teenuse kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenust.
 • Teenusepakkujal on õigus salvestada teavet kasutaja IP aadressi kohta ning salvestada kasutaja arvutisse Teenuse osutamiseks vajalikke cookie‘sid.
 • Leheküljel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Teenusepakkujale. Teenusepakkuja ei vastuta selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete jmt eest.

10. Tingimuste muutmine

 • Teenusepakkujal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta. Muudatuste korral teavitab Teenusepakkuja sellest kasutajaid vastavate teadetega Leheküljel ja/või kasutajate e-posti aadressidele saadetavate teadetega. Teenuse jätkuv kasutamine loetakse muudatustega nõustumiseks.

11. Lõppsätted

 • Teenuse ja Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutajate ja Teenusepakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 • Tekkinud vaidlused püüavad kasutaja ja Teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, kui seadusega ei ole ette nähtud teistsugust kohtualluvust (nt kohtualluvus tarbija elukoha järgi).

 

Teenuse kasutamise Tingimused nende kehtival kujul on kättesaadavad veebilehel www.sinimanna.ee/tingimused.

Teenuse kasutamise tehnilised tingimused ja juhised on kättesaadavad veebilehel www.sinimanna.ee/tehnilised_tingimused. Teenusepakkuja võib tehnilisi tingimusi ja juhiseid muuta.

 

“Sinimanna” ja „Roosamanna“ on registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine äritegevuses ilma kaubamärgiomaniku loata ei ole lubatud (Kaubamärgiseadus § 14 lg 1).